ANLAŞMALI BOŞANMANIN ÇEKİŞMELİ BOŞANMAYA DÖNÜŞMESİ

ANLAŞMALI BOŞANMANIN ÇEKİŞMELİ BOŞANMAYA DÖNÜŞMESİ

Tarafların 4721 S.K.166/3. Maddesi Uyarınca Boşandıkları Hükmün Davalı Tarafından Temyiz Edildiği/Anlaşmalı Boşanma Yönünde Oluşan Karar Kesinleşinceye Kadar Eşlerin Gerek Boşanmanın Mali Sonuçları Gerekse Çocukların Durumu Hususunda Kabul Edilen Düzenlemeleri Kapsayan İrade Beyanından Dönmesini Engelleyici Yasal Bir Hüküm Bulunmadığından Anlaşmalı Boşanma Davasının “Çekişmeli Boşanma” Olarak Görülmesi Gerektiği

T.C.
YARGITAY
2. HUKUK DAİRESİ
E. 2017/1179
K. 2017/2064
T. 28.2.2017

• ANLAŞMALI BOŞANMANIN ÇEKİŞMELİ BOŞANMAYA DÖNÜŞMESİ ( Tarafların 4721 S.K.166/3. Maddesi Uyarınca Boşandıkları Hükmün Davalı Tarafından Temyiz Edildiği/Anlaşmalı Boşanma Yönünde Oluşan Karar Kesinleşinceye Kadar Eşlerin Gerek Boşanmanın Mali Sonuçları Gerekse Çocukların Durumu Hususunda Kabul Edilen Düzenlemeleri Kapsayan İrade Beyanından Dönmesini Engelleyici Yasal Bir Hüküm Bulunmadığından Anlaşmalı Boşanma Davasının “Çekişmeli Boşanma” Olarak Görülmesi Gerektiği )

• KARAR TEBLİĞ EDİLMEDEN TEMYİZDEN FERAGAT EDİLMESİ ( Doğmamış Haktan Feragatin Hukuken Geçerli Sonuç Doğurmayacağı )

• ANLAŞMALI BOŞANMA KESİNLEŞİNCEYE KADAR TARAFLARIN İRADE BEYANINDAN DÖNEBİLECEĞİ ( Tarafların 4721 S.K. Md.166/3 Uyarınca Boşandıkları Hükmün Davalı Tarafından Temyiz Edildiği/Anlaşmalı Boşanma Yönünde Oluşan Karar Kesinleşinceye Kadar Eşlerin Gerek Boşanmanın Mali Sonuçları Gerekse Çocukların Durumu Hususunda Kabul Edilen Düzenlemeleri Kapsayan İrade Beyanından Dönmesini Engelleyici Yasal Bir Hüküm Bulunmadığı – Anlaşmalı Boşanma Davasının “Çekişmeli Boşanma” Olarak Görüleceği )
4721/m.166

ÖZET : Taraflar 4721 S.K.166/3. maddesi uyarınca boşanmışlar, hüküm davalı tarafından temyiz edilmiştir. Anlaşmalı boşanma yönünde oluşan karar kesinleşinceye kadar eşlerin bu yöndeki diğer bir ifadeyle gerek boşanmanın mali sonuçları, gerekse çocukların durumu hususunda kabul edilen düzenlemeleri kapsayan irade beyanından dönmesini engelleyici yasal bir hüküm bulunmamaktadır. Bu halde anlaşmalı boşanma davasının “çekişmeli boşanma” olarak görülmesi gerekir.

DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarda tarihi ve numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : 1- )Mahkeme tarafından, taraflarca temyizden feragat edildiği bu sebeple boşanma kararının kesinleştiğinden bahisle davalının temyiz dilekçesinin reddine karar verilmiş ise de, davalı mahkemenin gerekçeli kararı kendisine tebliğ edilmeden temyizden feragat etmiş olup, doğmamış haktan feragat hukuken geçerli sonuç doğurmayacağından mahkemenin 07/06/2016 tarihli ek kararının bozularak kaldırılması gerekmiştir.

2- )İşin esasının incelenmesine gelince;

Taraflar 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 166/3. maddesi uyarınca boşanmışlar, hüküm davalı tarafından temyiz edilmiştir. Anlaşmalı boşanma yönünde oluşan karar kesinleşinceye kadar eşlerin bu yöndeki diğer bir ifadeyle gerek boşanmanın mali sonuçları, gerekse çocukların durumu hususunda kabul edilen düzenlemeleri kapsayan irade beyanından dönmesini engelleyici yasal bir hüküm bulunmamaktadır. Bu halde anlaşmalı boşanma davasının “çekişmeli boşanma” ( TMK m. 166/1-2 ) olarak görülmesi gerekir.

Açıklanan sebeple mahkemece taraflara iddia ve savunmalarının dayanağı bütün vakıaların sıra numarası altında açık özetlerini içeren beyan ile iddia ve savunmanın dayanağı olarak ileri sürülen her bir vakıanın ispatını sağlayacak delillerini sunmak ve dilekçelerin karşılıklı verilmesini sağlamak üzere süre verilip ön inceleme yapılarak tahkikata geçildikten sonra usulüne uygun şekilde gösterilen deliller toplanarak gerçekleşecek sonucu uyarınca karar verilmek üzere hükmün bozulmasına karar vermek gerekmiştir.

SONUÇ : Yukarıda ( 1. ) bentte gösterilen sebeple mahkemenin 07/06/2016 tarihli ek kararının kaldırılmasına ve hükmün yukarda ( 2. ) bentte gösterilen sebeple BOZULMASINA, bozma sebebine göre diğer temyiz sebeplerinin şimdilik incelenmesine yer olmadığına, istenmesi halinde temyiz peşin harcının yatırana iadesine, işbu kararın tebliğinden 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 28.02.2017 tarihide oybirliğiyle karar verildi.

Leave a Comment